SLOVENSKO SA PRIPRAVUJE NA POLITICKÉ PROCESY

 
Článok pokračuje pod reklamou.


Širokej verejnosti na Slovensku dávam k dispozícii fotokópie znaleckého posudku bývalej herečky a súčasnej profesorky psychológie, ktorá bola prizvaná k vypracovaniu znaleckého posudku týkajúceho sa článku, v ktorom citujem štúrovcov a národných dejateľov.

Celý text článku KLIN ŽIDOV MEDZI SLOVANMI:

https://rostas.news/klin-zidov-medzi-slovanmi/

Jana Plichtová vo svojom desať stranovom elaboráte pripomínajúcom seminárnu prácu odhaľuje v plnej nahote fatálnu krízu morálky a ducha. Osoby ako Plichtová sú kedykoľvek pripravené veľmi vážnym spôsobom zasiahnuť do Ústavou zaručeného práva na slobodný prejav názorov (čl.26), rovnako tak aj do fundamentov Listiny základných práv a slobôd ako aj Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.V spoločnosti, v ktorej médiá s tretím sektorom velebia daňového podvodníka na čele republiky spolu s insitným grafomanom Benčíkom, je text profesorky psychológie svedectvom o hlbokom etickom úpadku tzv. občianskej inteligencie, ktorú na rozdiel od vlasteneckých intelektuálov rafinovane vyzdvihuje aj v publikácii Konštruovanie slovenskosti vo verejnom priestore. Publikácia v náklade 150 kusov je vedeckou prácou odsudzujúcou národné korene (na str.115 okrem iného používa výroky protislovensky orientovaného Bútoru ako relevantné zdroje pochopenia slovenskosti). Z Plichtovej inkvizičného desať stranového posudku, v ktorom okrem iného hodnotí môj portrét, však musím citovať: „Fakt, že sa autor zaoberá židovskou otázkou a nezmieňuje sa o tom, že väčšina židovského obyvateľstva holokaust neprežila, dokazuje, že holokaust popiera. V závere autor tvrdí, že záchranou Slovákov môže byť len slovanská vzájomnosť, vízia spoločnej sily a prosperity. Vyzýva, aby sa Slováci ako Slovania zjednotili pod ruskou zástavou a spoločne bojovali proti západnému, ergo židovskému vplyvu.“ Ďalšími hrôzostrašnými konštruktami ako z Maleus Maleficarum (inkvizičný manuál Kladivo na čarodejnice) sú Plichtovej nasledujúce tvrdenia, ktoré vyberám z jej znaleckého posudku: „Konštatujem, že v celom texte článku nie je ani náznak pokusu vyvrátiť stereotypy o Židoch a Slovákoch, zmeniť negatívny postoj k Židom prostredníctvom empatie a porozumenia…Tým nielen evokuje a upevňuje rozšírené predsudky a negatívne emócie (pohŕdanie, odpor až nenávisť), ale podporuje aj pocit nadradenosti Slovákov ako etnickej skupiny…Jeho fotografický portrét ho zobrazuje ako rozhodného a nebojácneho muža bojovníka. Autor sa štylizuje do pozície hrdinu, ktorý nebojácne rebeluje proti obmedzovaniu slobody slova, proti súčasnému režimu… Výzva obnoviť slovanskú jednotu je súčasťou hybridnej vojny Putinovho Ruska s cieľom destabilizovať EÚ, rozložiť liberálnu demokraciu a zmeniť geopolitickú orientáciu Slovenska… Nemožno preto vylúčiť, že analyzovaný text ako aj celý projekt časopisu je nástrojom podvratnej činnosti proti Slovenskej republike, proti jej politickému systému a členstvu v EÚ… Autorove „posolstvá“ hrajú len v prospech mocenských záujmov Ruska.“ Pani profesorka psychológie (idelógie) uzatvára svoj rozbor textu takýmito perverznými návrhmi:„Odhaliť identitu autora a ďalších prispievateľov, ich sociálne a profesionálne zázemie, odhaliť zdroje financovania ZEM a VEK, zmapovať šírenie podobnej propagandy na internete, zmapovať mítingy, na ktorých je autor jedným z hlavných protagonistov, zmapovať spoluprácu s inými médiami (napr. SLOBODNÝ VYSIELAČ v Banskej Bystrici a v Čechách, Rádio VIVA), s politikmi, kňazmi a inými verejne činnými osobami. Nemenej dôležité je monitorovať výcvik jednotiek slovenskej domobrany, finančné zdroje a ich politickú a hodnotovú orientáciu. V súčasnosti sa nedá vylúčiť, že polovojenské jednotky domobrany sa pokúsia násilím za ideologickej a politickej podpory zmeniť súčasný politický a ekonomický systém a geopolitickú orientáciu Slovenskej republiky.“

Za tieto a ďalšie zavádzajúce a lživé argumentácie už pani Plichtová ponesie všetky trestno-právne následky. Treba pripomenúť, že znalec je pod sľubom: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že pri výkone svojej činnosti budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a morálne a etické zásady výkonu tejto činnosti, že svoju činnosť budem vykonávať osobne, nestranne a nezaujato podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia…“ Litera zákona č. 382/2004 v prípade vypracovania zaujatého alebo lživého znaleckého posudku hovorí jasnou rečou: 1) Kto ako znalec, tlmočník alebo prekladateľ pred súdom, prokurátorom alebo policajtom v trestnom konaní alebo pred súdom v občianskom súdnom konaní, alebo v exekučnom konaní, alebo v konaní pred orgánom verejnej správy, alebo pred rozhodcovským súdom uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú okolnosť zamlčí, alebo b) pri podávaní znaleckého posudku alebo vykonávaní tlmočníckeho alebo prekladateľského úkonu na podklade zmluvy inému spôsobí malú škodu tým, že uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre osobu, ktorej sa znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon týka, alebo má podstatný význam pre rozhodnutie, ktorého je znalecký posudok alebo tlmočnícky alebo prekladateľský úkon podkladom, alebo ak takú okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
Aj na základe jej zavádzajúceho a lživého posudku bol následne vydaný pokyn vykonať domovú prehliadku, počas ktorej sa môžu použiť aj strelné zbrane. Strelné zbrane pred vašimi vlastnými deťmi, ktoré sa nedobrovoľne stali svedkami jedného z najväčších podliactiev mimovládneho organizovaného zločinu huckajúceho štátny aparát voči publicistovi s iným pohľadom na svet. Spustenie tohto procesu vytvára podmienky len pre dve možnosti: buď na základe vykonštruovaného procesu zvíťazí ideologická argumentácia v zmysle zavádzania orwellovského ideozločinu alebo zvíťazí tlejúca nádej na udržanie základného práva ľudských bytostí: slobodného prejavu slova a názoru garantovaného Ústavou SR. V mene našej vlasti a ideálov našich najväčších synov som plne pripravený obhajovať naše práva a dejinné nároky na národné sebaurčenie prostredníctvom pripravovaného politického procesu.

ZDIEĽAŤ